• 1 / 3

Tarife/ÖD

Interview mir Frank Bsirske

Ta­ri­fe ÖD
Ta­rifrun­de gen­der-ge­recht?

Mar­ti­na Hel­bing von Ra­dio Lo­ra hat mit Frank Bsir­s­ke ein In­ter­view ge­führ­t. Un­ter an­de­rem geht es um die Ta­rifrun­de 2018. Das In­ter­view ist zu hö­ren un­ter: htt­p://ww­w.frei­e-ra­di­os.­net/87714

ver.di Kampagnen